Ảnh: Luyện công ở công viên Tao Đàn kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới

Học viên Pháp Luân Công luyện công ở công viên Tao Đàn kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới vào ngày 13/5/2022
https://vi.falundafa.org/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s